اجاره محل اسکان

خوابگاه،آپارتمان و ...

بلیط هواپیما

با تضمین قیمت

اخذ ویزا

تحصیلی،مولتی و ...

سیمکارت

خرید و فعالسازی در ایران

انتقال وجه

شهریه،اپلیکیشن و ...

بیمه

توسط کمپانی کانادایی

اجاره محل اسکان

خوابگاه،آپارتمان و ...

بلیط هواپیما

با تضمین قیمت

انتقال وجه

شهریه،اپلیکیشن و ...

اخذ ویزا

تحصیلی،مولتی و ...

سیمکارت

خرید و فعالسازی در ایران

بیمه

توسط کمپانی کانادایی

  • اخذ بورسیه و کمک هزینه
  • شرایط گرفتن ویزای کانادا
  • انتخاب دانشگاه
  • اخذ بورسیه و کمک هزینه
  • شرایط گرفتن ویزای کانادا
  • انتخاب دانشگاه
  • اخذ بورسیه و کمک هزینه
  • شرایط گرفتن ویزای کانادا
  • انتخاب دانشگاه